NPI Registry.org

Yuliya Levakova

NPI Registration Record

Provider / OrganizationNPIDate Certified
YULIYA LEVAKOVA18317970912020-10-10
Entity TypeIndividual
Provider Name Yuliya Levakova
Practice Office Address146 MACFARLAND AVE
STATEN ISLAND, NY US
Practice Office Telephone3476152500
Mailing Address146 MACFARLAND AVE
STATEN ISLAND, NY 103054448 US
Business Telephone3476152500
HPT Codes
CodeLicense NoState
171M00000X PRIMARY
OPI Codes
MR65774E MEDICAID NY

© 2020 NPIRegistry.org | Contact | Privacy Policy
45 CFR Part 162